19 de desembre 2016

FLIPPED CLASSROOM (FC)

La metodologia de la flipped classroom (FC), és una manera innovadora d'impartir les lliçons ja que consisteix en invertir l'ordre en que aquesta es dóna. És a dir, enlloc de que el professor/a faci la classe i després l'alumne/a s'endugui a casa una sèrie d'exercicis per fer de deures a casa -que és com funciona la dinàmica escolar tradicionalment-  amb la FC, l'alumnat ja s'haurà traballat prèviament la materia teórica a casa, així que a la classe es realitzaran els exercicis pràctics.  
                                             
D'aquesta manera s'aconsegueix invertir els rols del professor/a i l'alumne/a, doncs el primer deixarà de ser el centre perquè ho passi a ser el segon. A més a més, la FC permet que el mestre pugui veure realment quin és el nivell de cada educand, per així ajudar-lo quan calgui o estimular-lo si ja ha après el que li tocava. Una altra ventatge de la FC és que la cooperació entre els companys/es i el treball pràctic es veuen molt potenciats, així que l'interès i les ganes d'aprendre també augemnten.